Tuesday, February 4, 2014

കാര്‍ഷികം - ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍
ഇന്ത്യ ഒരു കാര്‍ഷികരാജ്യമാണ്`. കേരളം ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ നെല്‍പ്പാടങ്ങളാല്‍ അനുഗൃഹീതമാണ്`. പാലക്കാട് കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറയാണ്`..... ഇങ്ങനെ കുറേ മിത്തുകള്‍ നമ്മുടെ കുട്ടികള്‍ ക്കറിയാം. എന്നാല്‍ കേരളത്തിലെ കുട്ടിക്കെങ്കിലും ഈ മിത്തുകളും കാര്‍ഷിക സംസ്കൃതിയും ഏട്ടിലെ പശുവാണ്`.
അതങ്ങനെയാവുന്നത് വികസനമാണെന്നും നല്ലതാണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞു സമര്‍ഥിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ, പ്രശ്നം അതല്ല... പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ / പാഠങ്ങള്‍ ഈ കാര്‍ഷിക സംസ്കൃതിയില്‍ ഊന്നിയുള്ളതാണ്` എന്നാണ്`. കഥ/ കവിത/ ഉപന്യാസം / പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ കുട്ടി നിരന്തരം ഇടപെടുന്ന പലതും കാര്‍ഷിക ബന്ധം ഉള്ളവയാണ്`. ഇതു കുട്ടിക്കും അദ്ധ്യാപകനും നല്ല ക്ളാസുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതില്‍ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ മേഖലയില്‍ കുറേകൂടി വിശദാംശങ്ങള്‍ കുട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനായുള്ള ഒരു തുടക്കം മാത്രമായി ഇതു പരിഗണിഗണിച്ചാൽ മതി.
കാര്‍ഷിക ബന്ധ പദാവലികളില്‍ പലതും കുട്ടിക്ക് അന്യമാവുകയാണ്`. സാമ്പ്രദായിക കൃഷി ഇല്ലാതാവുന്നതോടെ ആ പദങ്ങളും സംസ്കൃതിയും ഇല്ലാതാവുകയാണ്`. ഗാര്‍ഹികമായ നിത്യശീലങ്ങളും ഇതിന്നു കാരണമാവുന്നു. എല്ലാം കൂടി കുട്ടിയും മാഷും പാഠങ്ങള്‍ ക്കു പുറത്തേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെടുന്നു .
കൃഷി പൂര്‍ണ്ണമായും മലയാളം കലണ്ടറുമായി ഇഴ ചേര്‍ന്നു കിടക്കുന്നു. കലണ്ടര്‍ എന്നാല്‍ മലയാള മാസം, നാള്‍ ,പക്കം , ഉദയാസ്തമയം,തിയ്യതീ,ഞാറ്റുവേല....... എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്`. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികള്‍ ക്ക് തീര്‍ത്തും ഇന്ന് അന്യവുമാണ്`.


മലയാള മാസങ്ങള്‍ :
മേടം* / എടവം / മിഥുനം /കര്‍ക്കിടകം / ചിങ്ങം / കന്നി / തുലാം / വൃശ്ചികം / ധനു / മകരം / കുംഭം / മീനം
*കാര്‍ഷിക വൃത്തിയുടെ ആരംഭം
മേടമാസമായതിനാല്‍ [ വള്ളുവനാട് പ്രദേശത്തേങ്കിലും ] ആദ്യ മാസമായി കണക്കാക്കുന്നത് മേടം തന്നെ.

നാളുകള്‍ :
അശ്വതി / ഭരണി / കാര്‍ത്തിക / രോഹിണി /മകീരം / തിരുവാതിര / പുണര്‍തം / പൂയം / ആയില്യം / മകം / പൂരം /ഉത്രം / അത്തം / ചിത്ര / ചോതി / വിശാഖം / അനിഴം / തൃക്കേട്ട / മൂലം / പൂരാടം / ഉത്രാടം / തിരുവോണം / അവിട്ടം /ചതയം / പൂരോരുട്ടാതി / ഉത്രട്ടാതി / രേവതി

തിഥി:
പ്രഥമ, ദ്വിതീയ, തൃതീയ, ചതുര്‍ഥി, പഞ്ചമി ,ഷഷ്ഠി, സപ്തമി, അഷ്ടമി, നവമി, ദശമി ,ഏകാദശി, ദ്വാദശി , ത്രയോദശി , ചതുര്‍ദ്ദശി , പഞ്ചദശി
പഞ്ചദശി തിഥിയിലാണ്` വാവ്. അതു കറുത്തവാവ് [അമാവാസി] / വെളുത്തവാവ് [പൗര്‍ണ്ണമി ] എന്നിങ്ങനെയാണ്`. കാര്‍ഷിക കലണ്ടറില്‍ വാവിന്ന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

പക്ഷം
രണ്ടു പക്ഷങ്ങളാണ്`ഒരു മാസത്തില്‍.കറുത്തപക്ഷവും [കൃഷ്ണപക്ഷം ]വെളുത്തപക്ഷവും[ശുക്ളപക്ഷം ]
കറുത്തവാവ് കഴിഞ്ഞ് 15 ദിവസം വെളുത്ത പക്ഷവും [ 15 -ംപക്കം
വെളുത്തവാവ് ]
വെളുത്തവാവ് കഴിഞ്ഞ് 15 ദിവസം കറുത്ത പക്ഷവും. [15-ം പക്കം കറുത്ത വാവ് ]

നിലാവിന്റെ കണക്ക്
നിലാവിന്റെ കണക്ക് പ്രധാനമാണ്`. നിലാവിന്ന് ശക്തിയുള്ള കാല്വും ദുര്‍ബലമായ കാലവും ഉണ്ട്. വിളവുകള്‍ , ഉപകരണങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ മരം മുറിക്കല്‍ എന്നിവ നിലാശക്തിയുള്ള കാലത്തേ അനുവദിക്കൂ. കറുത്ത വാവ് കഴിഞ്ഞാല്‍ പിറ്റേന്ന് ചന്ദ്രോദയം ഇങ്ങനെയാണ്`.

നമ്പ്ര്
തിഥി
കറുത്ത പക്ഷം കഴിഞ്ഞ്
ചന്ദ്രിക
തിഥി
വെളുത്തപക്ഷം കഴിഞ്ഞ്
ചന്ദ്രിക
1
പ്രഥമ
സന്ധ്യക്ക് 2 നാഴിക നിലാവ് ഉണ്ടാകും
പ്രഥമ
28 നാഴിക നിലാവ് ഉണ്ടാകും രാവിലേക്ക് ഇരുട്ട്
2
ദ്വിതീയ
4 നാഴിക നിലാവ്
ദ്വിതീയ
26 നാഴിക നിലാവ്
3
തൃതീയ
6 നാഴിക നിലാവ്
ത്രിതീയ
24 നാഴിക നിലാവ്
4
ചതുര്‍ഥി
8 നാഴിക നിലാവ്
ചതുര്‍ഥി
22 നാഴിക നിലാവ്
5
പഞ്ചമി
10 നാഴിക നിലാവ്
പഞ്ചമി
20 നാഴിക നിലാവ്
6
ഷഷ്ഠി
12 നാഴിക നിലാവ്
ഷഷ്ഠി
18 നാഴിക നിലാവ്
7
സപ്തമി
14 നാഴിക നിലാവ്
സപ്തമി
16 നാഴിക നിലാവ്
8
അഷ്ടമി
16 നാഴിക നിലാവ്
അഷ്ടമി
14 നാഴിക നിലാവ്
9
നവമി
18 നാഴിക നിലാവ്
നവമി
12 നാഴിക നിലാവ്
10
ദശമി
20 നാഴിക നിലാവ്
ദശമി
10 നാഴിക നിലാവ്
11
ഏകാദശി
22നാഴിക നിലാവ്
ഏകാദശി
8 നാഴിക നിലാവ്
12
ദ്വാദശി
24 നാഴിക നിലാവ്
ദ്വാദശി
6 നാഴിക നിലാവ്
13
ത്രയോദശി
26 നാഴിക നിലാവ്
ത്രയോദശി
4 നാഴിക നിലാവ്
14
ചതുര്‍ദ്ദശി
28 നാഴിക നിലാവ് ഉണ്ടാകും
ചതുര്‍ദ്ദശി
2 നാഴിക നിലാവ്
15
പഞ്ചദശി
30 നാഴിക നിലാവ് [ പൗര്‍ണ്ണമി ]
പഞ്ചദശി
0 നാഴിക നിലാവ് [ അമാവാസി ]

കാലഗണന
കാലഗണന നാഴിക , വിനാഴിക കണക്കിലാണ്`. ആധുനികമായ മണിക്കൂര്‍ മിനുട്ട് സങ്കല്പ്പം പിന്നീട് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്`.
ഒരു വിനാഴിക = 24 സെക്കണ്ടിനു തുല്യം
ഒരു നാഴിക = 60 വിനാഴിക
ഒരു ദിവസം [ പകലും രാതിയും ചേര്‍ന്നത് ] = 60 നാഴിക
ഒരു മണിക്കൂര്‍ = 2.5 നാഴിക [ഏകദേശം ]

ഞാറ്റുവേല

ഞായര്‍ സൂര്യനാണ്`. രാശിചക്രത്തിലെ ഒരു നക്ഷത്രഭാഗം കടന്നു പോകാൻ സൂര്യനു വേണ്ട കാലയളവാണു ഞാറ്റുവേല എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഞാറ്റുനില, ഞാറ്റില എന്നിങ്ങനെയും പേരുകൾ ഉണ്ട്.27 ഞാറ്റുവേലകൾ ഉണ്ട്; അവയ്ക്ക് 27 നാളുകളുടെ (നക്ഷത്രങ്ങളുടെ) പേരാണ്‌ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ ഏത് നക്ഷത്രത്തിന്റെ കൂടെ നിൽകുന്നുവോ ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാറ്റുവേല അറിയപ്പെടുന്നു. സൂര്യൻ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നതിനെ ഞാറ്റുവേലപ്പകർച്ച എന്നോ ഞാറ്റുവേലപോക്ക് എന്നോ പറയുന്നു. ഒരു ഞാറ്റുവേല ശരാശരി 131/2 ദിവസത്തോളം നിൽകും. പഴയകാല കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങള്‍ ക്ക് ഇക്കണക്കുകൾ വളരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു . ഞാറ്റുവേല കാലക്കണക്കുമാത്രമല്ല; അനുഭവസഞ്ചയം കൂടിയാണുതാനും. വളരെക്കാലം നടത്തിയ കാലാവസ്ഥാപഠനത്തിന്റെ സമാഹാരം തലമുറകള്‍ പകര്‍ന്നുപോന്നത്.
നമ്പ്ര്
മാസം
ഞാറ്റുവേലകള്‍
1
മേടം
അശ്വതി ഭരണി കാര്‍ത്തിക കാല്‍ ഭാഗം
2
എടവം
കാര്‍ത്തിക മുക്കാല്‍ ഭാഗം രോഹിണി മകീരത്തില്‍ അരഭാഗം
3
മിഥുനം
മകീരത്തിന്റെ പകുതി തിരുവാതിര പുണര്‍തം മുക്കാല്‍ ഭാഗം
4
കര്‍ക്കിടകം
പുണര്‍തം കാല്‍ ഭാഗം പൂയം ആയില്യം
5
ചിങ്ങം
ആയില്യം മകം പൂരത്തിന്റെ കാല്‍ ഭാഗം
6
കന്നി
പൂരത്തിന്റെ മുക്കാല്‍ ഭാഗം ഉത്രം ചിത്രയുടെ പകുതി
7
തുലാം
ചിത്രയുടെ പകുതി ചോതി വിശാഖത്തിന്റെ മുക്കാല്‍ ഭാഗം തുലാം
8
വൃശ്ചികം
വിശാഖത്തിന്റെ കാല്‍ ഭാഗം അനിഴം തൃക്കേട്ട
9
ധനു
മൂലം പൂരാടം ഉത്രാടത്തിന്റെ കാല്‍ ഭാഗം
10
മകരം
ഉത്രാടത്തിന്റെ മുക്കാല്‍ ഭാഗം തിരുവോണം അവിട്ടത്തിന്റെ പകുതി
11
കുംഭം
അവിട്ടത്തിന്റെ പകുതി ചതയം പൂരോരുട്ടാതിയുടെ മുക്കാല്‍ ഭാഗം
12
മീനം
പൂരോരുട്ടാതിയുടെ കാല്‍ ഭാഗം ഉത്രട്ടാതി രേവതി[ചിത്രം : കടപ്പാട് വിക്കിപീഡിയ ]


നമ്പ്ര്
ഞാറ്റുവേല
സവിശേഷത / കാര്‍ഷികബന്ധം
1
അശ്വതി
ആദ്യമഴ വിഷുക്കഴിഞ്ഞാല്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം
2
ഭരണി
ഭരണിയില്‍ വിത്തിട്ടാല്‍ പാഴാവില്ല. ഭരണിയില്‍ നല്ല രണ്ടു മഴ കിട്ടിയാല്‍ അക്കൊല്ലം നല്ല വിളവ് ഉറപ്പ്
3
കാര്‍ത്തിക
കാര്‍ത്തിക കാച്ചില്‍... നല്ല വെയില്‍ ഉണ്ടാവും ഇടയ്ക്ക് മഴയും
4
രോഹിണി
രോഹിണിപ്പട്ട് … നല്ല വെയിലില്‍ വിളകള്‍ ക്ക് പുതുമ കിട്ടും. തീരെ മഴയില്ലെങ്കില്‍ കരിഞ്ഞുപോകുകയും ആവാം
5
മകീരം
മതിമറന്നു മഴപെയ്യും
6
തിരുവാതിര
തിരിമുറിയാതെ മഴ പെയ്യും /101മഴ 101 വെയില്‍
7
പുണര്‍തം
പുഴയില്‍ തോണിപോലും ഇറങ്ങില്ല . അത്രക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടാവും
8
പൂയം
പൂയത്തില്‍ മഴപെയ്ത് പോത്തിന്റെ പുറത്തും പുല്ല്
9
ആയില്യം
ആയില്യക്കള്ളന്‍ അകത്തോ പുറത്തോന്ന് അറിയില്ല. ചിലപ്പോ മഴ അല്ലെങ്കില്‍ വെയില്‍
10
ചോതി
ചോതികഴിഞ്ഞാല്‍ ചോദ്യല്യ... പിന്നെ മഴ ഇല്ല.
11
വിശാഖം
വേനല്‍ തുടങ്ങും


ഒരോ വിളയ്ക്കും അനുയോജ്യമായ ഞാറ്റുവേലകള്‍ ഏറ്റവും
പ്രായോഗികമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ചാമയ്ക്ക് അശ്വതി ഞാറ്റുവേലയും പയർ, ചെറുപയർ, ഉഴുന്ന് , തുവരപ്പരിപ്പ് എന്നിവക്ക് രോഹിണി ഞാറ്റുവേലയും അമര, കുരുമുളക്, തെങ്ങ് എന്നിവക്ക് തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയും എള്ളിനു മകം ഞാറ്റുവേലയും മികച്ചതായി കരുതുന്നു. ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെ വിത്തുകൾ നടുന്നതിനും കൊമ്പൊടിച്ചുകുത്തി മുളപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ചെടികൾക്കും തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയുമാണ്‌ ഏറ്റവും നല്ലത്. നെൽ കൃഷിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഞാറ്റുവേല സമയങ്ങൾ കൃഷിഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു. പഴയ കര്‍ഷകന്റെ വഴികാട്ടിയായിരുന്നു കൃഷിഗീത എന്ന പുസ്തകം.

വിത്തുകള്‍ ..വിത്തുകള്‍ ..
വിത്തുകളുടെ വൈവിദ്ധ്യം അത്ഭുതകരമാണ്`.വിരിപ്പു വിത്തുകള്‍ , മുണ്ടകന്‍ വിത്തുകള്‍ , പുഞ്ച വിത്തുകള്‍ , മൂന്നു വിളയ്ക്കും പറ്റിയ വിത്തുകള്‍ , പറമ്പുവിളയ്ക്കുള്ള [മോടന്‍ ] വിത്തുകള്‍ , മൂപ്പു കൂടിയ വിത്തുകള്‍ , മൂപ്പുകുറഞ്ഞ വിത്തുകള്‍ , വൈക്കോല്‍ ധാരാളമുള്ള വിത്തുകള്‍ , വൈക്കോല്‍ തീരെ കുറവുള്ള വിത്തുകള്‍ , ചെളിയില്‍ വീഴുന്നവ[ നെല്‍ച്ചെടി] , വീഴാത്തവ .... എന്നിങ്ങനെ. 68 ലധികം വിത്തുകള്‍ വള്ളുവനാടന്‍ പ്രദേശത്ത് മാത്രമായി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കര്‍ഷകനായ കണ്ണുത്തരകന്‍ പറയുന്നു.
വിത്തുകള്‍ ഒരുക്കുന്നത്, അവയുടെ സൂക്ഷിപ്പ്, വിത്ത് പാകല്‍ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധ ചെറുതല്ല. വിത്തില്‍ പിഴച്ചാല്‍ ചോറ്റില്‍ പിഴയ്ക്കും എന്ന് ഏവര്‍ക്കും അറിയാമായിരുന്നു. പഴയ വിത്തുകള്‍ പലതും ഇന്നില്ല. എന്നാല്‍ നമ്മുടെ കവിതകളിലും കഥകളിലും ഇവ നിറയെ ഉണ്ടുതാനും. കവിതയില്‍ ഒരു "വിത" ഉണ്ടെന്നാണ്` കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞത്.
വിത്തുകള്‍ 1) മൂപ്പുകൂടിയത്, 2) മൂപ്പുകുറഞ്ഞത് 3)ഒന്നാം വിളക്കുള്ളത് 4) രണ്ടാം വിളക്കുള്ളത് 5) പുഞ്ചക്കുള്ളത് 6) മൂന്നുവിളക്കും പറ്റിയത് 7) പറമ്പുകൃഷിക്കുള്ളത് എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു.
വിത്തുകള്‍
ആര്യന്‍, വെള്ളക്കഴമ, ചെങ്കഴമ, ചീര, ചേറ്റാടി, തവളക്കണ്ണന്‍, നവര, തെക്കന്‍ചീര, ചെറുചീര, പറമ്പോത്തന്‍, വെട്ടുകാരി[അരിവാള്‍ കാരി ] ,വട്ടന്‍ ,പറമ്പുവട്ടന്‍, അരുമക്കാളി, ചിറ്റ്യേനി, കറുത്തേനി, ആനക്കൊമ്പന്‍, കഴുകമ്പൂത്താര്‍, തൊണ്ണൂറാന്‍,കുട്ടാടന്‍, കുമ്പളം, കുണ്ടോമ്പാല, വെള്ളക്കോലി, വെള്ളരി, ചെറുവെള്ളരി,കറുത്തമോടന്‍, ചെമ്പന്‍, വൃശ്ച്യപ്പാണ്ടി ....

2 comments:

  1. വളരെ നല്ല ഉദ്ദ്യമം നന്ദി...��

    ReplyDelete
  2. നല്ല അറിവ്

    ReplyDelete