Tuesday, February 4, 2014

കാര്‍ഷികം - പദപരിചയം
കാര്‍ഷിക പദാവലി 1 [ വള്ളുവനാട് പ്രാദേശികം ]
നമ്പ്ര്
പദാവലി
വിശദീകരണം
1
കന്നിക്കൊയ്ത്ത്
കന്നിമാസത്തിലെ കൊയ്ത്ത്.
എടവം ആദ്യം വിത്ത് പാകി ഞാറു മൂപ്പായല്‍ മിഥുനത്തില്‍ പറിച്ചു നടും . കന്നി ആദ്യം കൊയ്ത്ത്. ഒരു വര്‍ഷത്തെ ആദ്യ വിളവ്
2
മകരക്കൊയ്ത്ത്
മകരം ആദ്യം കൊയ്ത്ത്.
ചിങ്ങം അവസാനം വിത്ത് പാകി ഞാറുപാകമാക്കി തുലാമാസത്തില്‍ പറിച്ചു നട്ട് മകരം പകുതിക്ക് കൊയ്ത്ത്. വര്‍ഷത്തിലെ രണ്ടാം വിളവ്. രണ്ടു വിളവും ഒരേ സ്ഥലത്ത്./ ഒരേ കണ്ടത്തില്‍.
3
പുഞ്ച
വള്ളുവനാടന്‍ പ്രദേശത്ത് മഴയില്ലാത്ത കാലത്ത് പാടത്തെ വിളയെടുപ്പ്. വെള്ളം തേവി നനച്ചുള്ള കൃഷി. വേനല്‍ക്കാലത്ത് കൊയ്ത്ത്. മൂപ്പുകുറഞ്ഞ വിത്തുപയോഗിക്കും. ധനു മാസത്തില്‍ വിത്ത് വിതയ്ക്കും . കുംഭം മീനം മാസത്തില്‍ കൊയ്യും.
4
നഞ്ച
വരിവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കരക്കൃഷി
5
മോടന്‍ കട്ടമോടന്‍
പറമ്പു നെല്‍കൃഷി . ആദ്യമഴക്ക് നന്നായി പൂട്ടി ശരിയാക്കിയ പറമ്പില്‍ ചെയ്യുന്ന വിള.
6
പറമ്പ്
വെള്ളം വാര്‍ച്ചയുള്ള [കരപ്രദേശം ] നിലം. മോടന്‍ കൃഷിക്ക് പറ്റും.
7
പള്ളിയാല്‍
വെള്ളം വാര്‍ച്ചയുണ്ടെങ്കിലും നനവുള്ള നിലം. പാടത്തിനും പറമ്പിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രദേശം .
8
കണ്ടം
പാടത്ത് ഒരു കഷണം സ്ഥലം. ചുറ്റും വരമ്പ് വെച്ച് തിരിച്ചിരിക്കും. ഒരുപാട് കണ്ടങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ്` പാടം
9
ഇടമാറി / എടമാറി / അറമാടി
വലിയ രണ്ടു കണ്ടങ്ങള്‍ ക്കിടക്ക് കിടക്കുന്ന ചെറിയ കണ്ടം.
10
പുഞ്ചപ്പാടം /പൂന്തപ്പാടം
പുഞ്ചക്കൃഷി നടത്തുന്ന നിലം. പുഞ്ച , മുണ്ടകന്‍, വിരിപ്പ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു കൃഷിയും പറ്റും. വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന നിലം.
11
കരിനിലം
പാടം
12
തോലും വളവും
പാടത്തേക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചിലവളവും കാലിവളവും
13
പുത്തരി
കന്നിയിലെ കൊയ്ത്തിനു മുന്പ് പുതിയ അരി പായസം വെച്ച് ദൈവത്തിന്ന് നിവേദിച്ച് കുടുംബത്തില്‍ എല്ലാരും കൂടി കഴിക്കും. കൊയ്ത്തിനു മുന്പാണ്` ഈ ചടങ്ങ്. ചിങ്ങത്തില്‍ നല്ല ദിവസം നോക്കി പുത്തരി വെക്കും
14
നിറ
പുത്തരിയോടൊപ്പമുള്ള ചടങ്ങ്. ആദ്യ വിളവ് കൊയ്യുന്നതിനു മുന്പ് വീട്ടില്‍ നിറയ്ക്കും. കതിര്‍ക്കറ്റ ഭഗവാന്ന് നിവേദിച്ച് വീട്ടില്‍ എത്തിക്കും. ചിങ്ങത്തില്‍ പുത്തരിക്കൊപ്പം ഇതും ചെയ്യും. 'നിറയും പുത്തരിയും ' എന്നതാണ്` ചടങ്ങ്.
15
ചാലിടല്‍
വിഷുക്കഴിഞ്ഞാല്‍ നല്ല ദിവസം നോക്കി പാടത്ത് പൂജാവിധികളോടെ കന്നുപൂട്ടല്‍ ഉദ്ഘാടനം.
16
കരിച്ചാല്‍
കരികൊണ്ടു പൂട്ടിയ ചാല്‍
17
ഊര്‍ച്ച/ നെരത്ത്
നടീലിന്ന് നിലം നിരത്തുന്നത്
18
പൊത
കരികൊണ്ടു പൂട്ടുമ്പോള്‍ കരിത്തലക്കല്‍ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന ചപ്പുചവറുകള്‍ / വിത്തു പാവിയാല്‍ മുളയ്ക്കുന്നതുവരെ നാശമായിപ്പോകാതിരിക്കാന്‍ മുകളില്‍ ഇടുന്ന ഇലയും മറ്റും.
19
മുണ്ടകന്‍
മകരക്കൊയ്ത്ത് ചെയ്യുന്ന കൃഷി . വര്‍ഷത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വിളവ് . വിരിപ്പിനേക്കാള്‍ അധിക വിളവ് ഉണ്ടാകും.
20
കൂട്ടുമുണ്ടകന്‍ / കരിങ്കറ
വിരിപ്പിലെ വിത്തും മുണ്ടകനിലെ വിത്തും ഒരുമിച്ച് വിതയ്ക്കും. കന്നിയിലും കൊയ്യും മകരത്തിലും കൊയ്യും. വിളവ് വളരെ കുറയും. വെള്ളക്കുറവ് / പണക്കുറവ്... ഒക്കെ ഇതിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
21
വിരിപ്പ്
കന്നിക്കൊയ്ത്ത് ചെയ്യുന്ന കൃഷി. വര്‍ഷത്തിലെ ആദ്യ വിളവ്. മുണ്ടകനേക്കാള്‍ അദ്ധ്വാനം കുറവ് . വിളവും കുറവാകും.


കാര്‍ഷിക പദാവലി 2

നമ്പ്ര്
പദം
വിശദാംശം
1
കാണം
1. പഴയ ഒരു സ്വര്‍ണ്ണനാണയം
2. ജമ്മിയുടെ കയ്യില്‍ നിന്ന് ഭൂമി പാട്ടത്തിനെടുക്കുമ്പോള്‍ പാട്ടത്തിനെടുക്കുന്നയാള്‍ ജമ്മിക്ക് നല്കുന്ന പണം. ഈ പണം ഭൂമിയുടെ വിലയായിട്ടല്ല; കുറച്ചു പണം വായ്പ്പ എന്ന നിലയിലാണ്`. ഇങ്ങനെ കയ്യേല്‍ക്കുന്ന ഭൂമി 'കാണഭൂമി ' സാധാരണ പാട്ട ഭൂമിയേക്കാള്‍ വിലപ്പെട്ടത്. ജമ്മിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാണമായി വാങ്ങുന്ന ഭൂമി അയാൾ [ കാണക്കുടിയാൻ ] വീണ്ടും മറിച്ച് പാട്ടത്തിന്ന് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ പാട്ടത്തിനെടുക്കുന്നയാൾ പാട്ടക്കുടിയാൻ . പാട്ടക്കുടിയാനാണ്` ശരിക്കും കൃഷി നടത്തുന്നയാൾ.
12 വർഷം ഇങ്ങനെ തുടരാം. പിന്നീട് പുതുക്കണം.
3. കാണിപ്പറ്റ് = ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഭൂമിയില്‍ പൂര്‍ണ്ണാവകാശമുണ്ടെന്നാണ്` സങ്കല്പ്പം. ആ ഭൂമിയെ 'കാണിപ്പറ്റ് ' എന്നു പറയും.
4. കുഴിക്കാണം = കാണഭൂമി . അതില്‍ അദ്ധ്വാനിക്കാനും വിളവെടുക്കാനും മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ.

2
പറ
60 നാഴി = 1 പറ
3
ഇടങ്ങഴി
4 നാഴി = 1 ഇടങ്ങഴി
4
നാഴി
നെല്ല് മുതലായവ അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് / അളവുപാത്രം
5
വെടിപ്പന്‍ / വടിപ്പന്‍
40 നാഴിപ്പറ.
6
മിച്ചവാരം
കാണപ്പണത്തിന്റെ പലിശനീക്കി ഉടമസ്ഥന്നു കൊടുക്കേണ്ട പാട്ടപ്പണം.പണമായോ നെല്ലായോ ഇതു നല്‍കും [ കാണപ്പാട്ടം, മിച്ചവാരം എന്നൊക്കെ പറയും ]
7
പാട്ടം
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോള്‍ പ്രതിവര്‍ഷം ജമ്മിക്ക് കൊടുക്കാമെന്നേറ്റ പ്രതിഫലം. പണമായോ നെല്ലായോ രണ്ടും കൂടിയോ ആവാം. മകരത്തിലും കന്നിയിലും [ കൊയ്ത്തു കഴിയുമ്പോള്‍ ] രണ്ടുപ്രാവശ്യമായി നല്‍കും.
8
പാട്ടച്ചീട്ട്
പാട്ടം വാങ്ങിയതിന്ന് ജമ്മി നല്‍കുന്ന രസീത്
9
വെറുമ്പാട്ടം
കാണം കൊടുക്കാതെയുള്ള പാട്ടവ്യവസ്ഥ . മുന്‍കൂര്‍ പണം മുടക്കേണ്ടതില്ല.
10
കാഴ്ച
ജമ്മിക്ക് ഭൂമി പാട്ടത്തിന്ന് ഏറ്റെടുത്തയാള്‍ [ കുടിയാന്‍ ] ഓണം വിഷു പിറന്നാള്‍ മുതലായ എല്ലാ അഘോഷങ്ങള്‍ ക്കും നല്‍കുന്ന സമ്മാനങ്ങള്‍ [ പച്ചക്കറികള്‍ , പഴം , സ്വര്‍ണ്ണനാണ്യം... തുടങ്ങിയവ ]
11
മേലേട്ടം
ഒരു സാധനം വാങ്ങി വില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന ലാഭം.
12
ഒഴിമുറി
1. അവകാശം ഉപേക്ഷിച്ച് നല്‍കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
2. അവകാശം സ്വീകരിച്ച് നല്‍കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ
13
ദേവസ്വം
ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂസ്വത്തുക്കള്‍
14
ബ്രഹ്മസ്വം
ബ്രാഹ്മണരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂസ്വത്തുക്കള്‍
കേരളത്തിലെ ഭൂസ്വത്തുക്കള്‍ മുഴുവന്‍ പണ്ട് ഒന്നുകില്‍ ദേവസ്വമോ അല്ലെങ്കില്‍ ബ്രഹ്മസ്വമോ ആയിരുന്നു.
15
കുടിയാന്‍
ജമ്മിയില്‍ നിന്ന് ഭൂമി പാട്ടത്തിനേറ്റേടുത്തയാള്‍ 1. കാണക്കുടിയാൻ 2. പാട്ടക്കുടിയാൻ
16
കുഴിക്കൂറ് ചമയം
ഭൂമിയിലെ വൃക്ഷലതാദികള്‍ , കുളം കിണറ് തുടങ്ങിയ എല്ലാം
17
കൈവശം
ജമ്മിയില്‍ നിന്നോ മറ്റൊരാളില്‍ നിന്നോ വ്യവസ്ഥപ്രകാരം ഏറ്റേടുത്ത ഭൂമിയും സ്വത്തുക്കളും.
18
ചാര്‍ത്ത്
ഭൂമിയോ സ്വത്തുക്കളോ കുടിയാനെ ഏല്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥാപത്രം
19
മേച്ചാര്‍ത്ത്
ചാര്‍ത്ത് നിലനില്‍ക്കുമ്പോള്‍ അതിനെ മാനിക്കാതെ [ അതിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ] ജമ്മി അതേവസ്തുവില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥ . അതോടെ ആദ്യ വ്യവസ്ഥ റദ്ദാവും
20
പതിര്‍വാശി
പാട്ടം നെല്ലായി അളക്കുമ്പോള്‍ അതിലുണ്ടാവാന്‍ സാധ്യതയുള്ള പതിരിന്ന് കണക്കാക്കി അളക്കുന്ന അധിക നെല്ല്
21
ഉണക്കുവാശി
പാട്ടം നെല്ലായി അളക്കുമ്പോള്‍ ആ നെല്ല് ഉണക്കിയാല്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള കുറവ് മുന്‍കൂട്ടിക്കണ്ട് നല്‍കേണ്ടിവരുന്ന അധിക നെല്ല്
22
കന്ന്
കന്നുപൂട്ടാനുപയോഗിക്കുന്ന പോത്തുകള്‍ , കാളകള്‍
23
വരമ്പ്
കണ്ടത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള നിര്‍മ്മിതി. വെള്ളം വളം അതിരു എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നത്
24
കഴായ/ കടായ / അറ്റക്കടായ
1. കണ്ടത്തില്‍ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കാന്‍ വരമ്പില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിടവ്
2. കഴായ = കടമ്പ
25
വരമ്പ് ഇറക്കുക
വരമ്പിന്റെ രണ്ടരുകും ചെത്തി വെടിപ്പാക്കല്‍. മിഥുനത്തിലെ കൃഷിക്ക് വരമ്പിറക്കും. തുലാം പണിക്ക് വരമ്പ് പൊതിയും.
26
വരമ്പ് തുരക്കുക
കണ്ടത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂട്ടാന്‍ വരമ്പ് അടിയില്‍ നിന്ന് ചെത്തിയെടുക്കും. ഇതു കാര്‍ഷിക സംസ്കാരത്തില്‍ അധാര്‍മ്മികമായ പ്രവൃത്തിയാണ്`.
27
വരമ്പ് പൊതിയുക
തുലാമാസത്തിലെ കൃഷിപ്പണിക്ക് കണ്ടത്തിന്റെ വരമ്പ് ചെളികൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞ് ബലപ്പെടുത്തും.
28
വൈശാഖം
ശകവര്‍ഷ കലണ്ടറിലെ ഒരു മാസം . ഏകദേശം ഏപ്രില്‍ 21 മുതല്‍ മെയ് 22 വരെ ഒരു മാസം.
29
ഉത്തരായനം
സൂര്യന്റെ വടക്കോട്ടുള്ള ഗതി. മകരസംക്രമം മുതല്‍ കര്‍ക്കടക സംക്രമം വരെയുള്ള കാലം.


30
ദക്ഷിണായനം
സൂര്യന്റെ തെക്കോട്ടുള്ള ഗതി . കര്‍ക്കട സംക്രമം മുതല്‍ മകര സംക്രമം വരെയുള്ള കാലം
31
ശിവോതി
ശ്രീഭഗവതി എന്നതിന്റെ പ്രാദേശിക രൂപം . ശ്രീത്വം
32
ചേട്ട
അശ്രീകരത്വം ; ചേട്ടാഭഗവതി എന്ന സങ്കല്പ്പം
33
ദശപുഷ്പം
പൂവാം കുറുന്തില, മുയല്‍ച്ചെവി, കറുക , നിലപ്പന, കഞ്ഞുണ്ണി, വിഷ്ണുക്രാന്തി, ചെറൂള, തിരുതാളി, ഉഴിഞ്ഞ, മുക്കുറ്റി
34
അഷ്ടമമംഗല്യം
കുരവ, കണ്ണാടി, വിളക്ക്, പൂര്‍ണ്ണകുംഭം, വസ്ത്രം, നിറനാഴി, മംഗലസ്ത്രീ, സ്വര്‍ണ്ണം.
35
കഴകം
ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൂജക്കൊരുക്കല്‍ പണി. സാധാരണ ഇതിനു പ്രതിഫലമായി കുറച്ച് ദേവസ്വം ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കും. [കഴക ഭൂമി ] പൂജ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കില്ല. അയാള്‍ ക്ക് പ്രതിഫലം പണമായോ നെല്ലായോ കൊടുക്കും.
36
കാണി
1. ഒരല്പ്പ സമയം. നാഴികയുടെ 80ല്‍ ഒരംശം സമയം.
2. നിലത്തിന്റെ അളവ് [ 1.32 ഏക്കര്‍ ]
3. കാണിക്ക : കാഴ്ചദ്രവ്യം.
37
പിന്‍നിലാവ്
പിന്നിലാവില്‍ [പിന്നിലാവ് കാലത്ത്] മരം, മുള എന്നിവ പണിത്തരങ്ങള്‍ ക്ക് മുറിക്കാന്‍ നന്നല്ല. പെട്ടെന്ന് ഉറക്കുത്തും. കാതല്‍ ദുര്‍ബലമാവും ഇക്കാലത്ത്. ഇതിലെ ശാസ്ത്രീയത എന്തെന്ന് മറ്റൊരുകാര്യം.
പൗര്‍ണ്ണമി കഴിഞ്ഞാല്‍ പിറ്റേന്ന് [ പ്രതിപദം / പ്രഥമ ] 28 നാഴിക നിലാവുണ്ടാകും. ആദ്യം രണ്ടുനാഴിക ഇരുട്ടും പിന്നെ നിലാവും. പിറ്റേന്ന് [ദ്വിതീയ ] ആദ്യം 4നാഴിക ഇരുട്ടും പിന്നെ 26 നാഴിക നിലാവും എന്ന മട്ടില്‍ . ഇങ്ങനെ 14 നാഴിക ഇരുട്ടും 14 നാഴിക നിലാവും.... പിറ്റേന്ന് 12 നാഴിക നിലാവ്.. 10, 8, 6, 4 ,2, 0 നാഴിക [അമാവാസി / കറുത്തവാവ് ]നിലാവ് വരും . ഇതു പ്രഭാതതിലാവും.അര്‍ദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞ് നിലാവുദിച്ച് പ്രഭാതത്തില്‍ നിലാവുള്ള കാലം പിന്‍നിലാവിന്റെ കാലമെന്ന് പറയും. പിന്‍നിലാക്കാലം ക്ഷീണകലമാണ്`. ക്ഷയം. തിരിച്ച് കറുത്തവാവ് കഴിഞ്ഞാല്‍ മുന്‍നിലാവാണ്`. ശക്തിയുള്ള കാലവും. വൃദ്ധി. [ ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങള്‍ ]


മലയാളകവിതകളില്‍ നിറയെ റഫറന്‍സുള്ളവയാണ്` ശകമാസങ്ങള്‍

നമ്പ്ര്
ശകവര്‍ഷമാസങ്ങള്‍
ഏകദേശ കാലം [ഏറിയും കുറഞ്ഞുമിരിക്കും ]
1
മാര്‍ഗശീര്‍ഷം
നവംബര്‍ 20മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 21 വരെ
2
പൗഷം
ഡിസംബര്‍22 മുതല്‍ ജനുവരി 21 വരെ
3
മാഘം
ജനുവരി 22 മുതല്‍ ഫിബ്രുവരി 19 വരെ
4
ഫാല്‍ഗുനം
ഫിബ്രുവരി 20 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 21 വരെ
5
ചൈത്രം
മാര്ച്ച് 22 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ 20 വരെ
6
വൈശാഖം
ഏപ്രില്‍ 21 മുതല്‍ മെയ് 22 വരെ
7
ജ്യേഷ്ഠം
മെയ് 23 മുതല്‍ ജൂണ്‍ 21 വരെ
8
ആഷാഢം
ജൂണ്‍ 22 മുതല്‍ ജൂലായ് 22 വരെ
9
ശ്രാവണം
ജൂലായ് 23 മുതല്‍ ആഗസ്ത് 22 വരെ
10
ഭാദ്രപദം
ആഗസ്ത് 23 മുതല്‍ സെപ്തമ്പര്‍ 23 വരെ
11
ആശ്വിനം
സെപ്തമ്പര്‍ 24 മുതല്‍ ഒക്ടോബര്‍ 22 വരെ
12
കാര്‍ത്തികം
ഒക്ടോബര്‍ 23 മുതല്‍ നവമ്പര്‍ 20 വരെ

മലയാളമാസങ്ങള്‍ / ഇംഗീഷ് മാസ സമാന്തരം
നമ്പ്ര്
മലയാളമാസം
സമാന്തര ഇംഗ്ളീഷ് മാസം +/ -
1
മേടം
Apr 15- May 14
2
എടവം
May 15- Jun14
3
മിഥുനം
Ju 15-July 14
4
കര്‍ക്കടകം
Jul 15- Aug 14
5
ചിങ്ങം
Aug 15- Sep 14
6
കന്നി
Sep 15- Oct 14
7
തുലാം
Oct15- Nov 14
8
വൃശ്ചികം
Nov 15-Dec 14
9
ധനു
Dec 15- Jan 14
10
മകരം
Jan 15- Feb 14
11
കുംഭം
Feb 15- Mar 14
12
മീനം
Mar 14- Apr 14

ഇനിയും നിറയെ പഴമകള്‍ നമ്മുടെ കുട്ടികള്‍ ക്ക് പാഠഭാഗങ്ങളാണ്`. പഴമകളൊക്കെത്തന്നെ ഗതകാല സംസ്കൃതികളുമായി മാത്രം സംവദിക്കുന്നവയും. കഥ/ കവിത.... എന്നിവ ആധുനിക കവികള്‍ എഴുതുന്നവയാണെങ്കില്‍ പോലും അതിലൊക്കെയും ഈ പഴമയുടെ മനോഹാരിതകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചാണവര്‍ കാവ്യശില്പ്പം മെനയുന്നത്. അതൊക്കെയും നമ്മുടെ കുട്ടികള്‍ ക്ക് മലയാള ഭാഷാക്ളാസുകളില്‍ പഠിക്കാനുള്ളവയും.

നമ്പ്ര്
ഇനം
വിശദാംശം
1
പഴംചൊല്ലുകള്‍
ഓണം പിറന്നാലും ഉണ്ണി പിറന്നാലും.....
പോലെയുള്ള നിരവധി പഴംചൊല്ലുകള്‍ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
2
കടംകഥകള്‍
മുക്കണ്ണന്‍ ചന്തക്ക് പോയി...
നാളികേരം തോട്ടത്തില്‍ വെച്ച് ഒന്നിച്ച് വിറ്റ് ലോറിയില്‍ കയറ്റി മില്ലുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഇക്കാലത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടി , ആരെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ തേങ്ങ കടയില്‍ വില്‍ക്കുന്നതും അതിന്ന് വെറ്റിലയും പപ്പടവും മറ്റും വാങ്ങുന്നതും കണ്ടിരിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടോ !! പണ്ടിത് നാട്ടിന്‍പുറങ്ങളിലെ നിത്യ സന്ധ്യാക്കാഴ്‌‌ചയായിരുന്നല്ലോ.


3
ശൈലികള്‍
അറ്റകൈക്ക് ഉപ്പുതേക്കാത്ത ....
അറ്റകൈയ്യില്‍ ഉപ്പുതേക്കുന്നത് പഴയ ഒരു ചികില്സാ വിധിയായിരുന്നു. ഇന്നോ? ഉടനെ ആശുപത്രിയില്‍പോയി ചികില്സ തേടും. പഴയ ശൈലികള്‍ പഴയ ജീവിത ശൈലി കൂടിയായിരുന്നു. ഇന്നതില്ല. അപ്പോള്‍ കുട്ടിക്ക് ശൈലിയുടെ ഉള്ള് എങ്ങനെയറിയാന്‍ !
4
സദൃശങ്ങള്‍
കുന്നിമണിതന്‍ മന്ദാക്ഷവും...” ഇടവഴികളൊക്കെയും ടാര്‍റോഡുകളായി വികാസം പൂണ്ട ഇക്കാലത്ത് വേലിക്കരികിലെ കുന്നിയും കുന്നിക്കുരുവുമെവിടേ നമ്മുടെ കുട്ടികള്‍ ക്ക് ആസ്വദിക്കാന്‍ !
5
പദങ്ങള്‍
ഒറ്റച്ചാല്`, കിടിലം, വറുതി, കവുളി, കുണ്ട, കറ്റ, ചുരുട്ട്, മുടി , കാച്ചില്‍ .....
6
നാമ – ക്രിയാ പദങ്ങള്‍
കോരന്‍, ചിരുത തുടങ്ങിയ നാമപദങ്ങള്‍ ഇക്കാലത്തെ കുട്ടിയില്‍ ഒരു സവിശേഷ വികാരവും [ വിചാരവും ] ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലല്ലോ. ചിലപ്പോള്‍ ആ പേരുകള്‍ ഹാസ്യം നിര്‍മ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും.
പൂവിളി, പോണൂ, ഉണ്ണൂ, തുമ്പുക, (വെയില്‍ )കായുക ... ഈ ക്രിയാപദങ്ങള്‍ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോള്‍ എന്തു സങ്കല്പ്പം ഉണ്ടാക്കും !
7
സാംകാരിക ചിന്ഹങ്ങള്‍
മാതേര്` , കോലായ, പാവുമുണ്ട്, വാലിട്ട് കണ്ണെഴുതുക, പട്ടക്കുട, തൊപ്പിക്കുട, കാലുകഴുകി വീട്ടില്‍ക്കേറല്‍, മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കൊപ്പം ഇരിക്കില്ല .....
8
പ്രകൃതി സൂചനകള്‍
കള്ളക്കര്‍ക്കടകം, മങ്ങൂഴം, ഓണത്തുമ്പി , അന്തിക്കാറ്റ്, ഓണനിലാവ്, കന്നിവെയില്‍, ......
9
ഭക്ഷണ വസ്തുക്കള്‍
മുളൊഷ്യം, മാങ്ങാപ്പെരുക്ക്, ഉപ്പുമാങ്ങ, മുരിങ്ങപ്പേരി, കൊണ്ടാട്ടങ്ങള്‍ , കഞ്ഞി- ചമ്മന്തി ............
10
ആചാരഭാഷകള്‍
അട്യേന്‍, വെടോണ്ട്, മംഗലം, തമ്പുരാന്‍, ഇല്ലം , ചെമ്പുകാശ്, പഴേരി, പഴയത് , പെരക്കല്‍,ആഴ്ചപ്പാങ്ങ് ....


No comments:

Post a Comment